Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Begrippen
1.1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

LVB Premium Store: LVB Premium Store gevestigd aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 231, 1231 KV te Loosdrecht.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan LVB Premium Store opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding een van de producten uit de LVB Premium Store.

Bescheiden: alle door koper aan LVB Premium Store ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door LVB Premium Store vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s;

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en LVB Premium Store tot het verrichten van werkzaamheden door LVB Premium Store ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen LVB Premium Store en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 LVB Premium Store sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (levering)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door LVB Premium Store zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van LVB Premium Store op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 De door LVB Premium Store gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Een overeenkomst met LVB Premium Store komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van LVB Premium Store één of meerdere producten heeft besteld en van LVB Premium Store langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

3.5 Wij doen onze uiterste best om de gegevens op deze website actueel te houden. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel is. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

3.6 Indien er een verschil is tussen de prijzen op de website en de prijzen in het bestelsysteem, gelden altijd de prijzen van het bestelsysteem.

Artikel 4: Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal LVB Premium Store dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.2 LVB Premium Store kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan LVB Premium Store mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van LVB Premium Store jegens de koper bestaat.

4.4 Tekortkomingen van LVB Premium Store in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper. 2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of
grondstoffen en producten worden betrokken. 4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan LVB Premium Store toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn, risico-overgang en zichttermijn

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door LVB Premium Store te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

5.2 De tarieven van LVB Premium Store zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België.

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan LVB Premium Store. Schade die LVB Premium Store lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan LVB Premium Store komt volledig voor rekening en risico van koper.

5.4 Een door LVB Premium Store opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal LVB Premium Store in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

5.5 De binding van LVB Premium Store aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging LVB Premium Store in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door LVB Premium Store aangegeven leveringstermijn.

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door LVB Premium Store te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7 LVB Premium Store is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

5.8 Consumenten hebben een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen). Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht,
waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5.9 Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk.
Maatwerk valt buiten dit recht.

Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.

6.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.

6.3 Het uitvoeren van de opdracht door LVB Premium Store kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om LVB Premium Store opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart LVB Premium Store terzake volledig.

6.4 LVB Premium Store verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van LVB Premium Store de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Artikel 7: Emballage

7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van LVB Premium Store.

Artikel 8: Betalingen

8.1 producten dienen vooraf betaald te worden. Pas wanneer een betaling binnen is zal de desbetreffende order geproduceerd en uitgeleverd worden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Iedere levering van goederen door LVB Premium Store aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van LVB Premium Store wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door LVB Premium Store is voorbehouden.

9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is LVB Premium Store gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent LVB Premium Store hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.

9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 10: Klachten

10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of LVB Premium Store de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden LVB Premium Store er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

10.3 Een reclamatie wordt door LVB Premium Store slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan LVB Premium Store heeft overhandigd/geretourneerd.

10.4 De prestatie van LVB Premium Store geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 11: Garantie

11.1 LVB Premium Store staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aanLVB Premium Store worden gezonden. LVB Premium Store wordt daarvan eigenaar.

11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

11.4 LVB Premium Store heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 LVB Premium Store is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat LVB Premium Store is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor LVB Premium Store bekend was of behoorde te zijn.

12.2 LVB Premium Store is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

12.3 LVB Premium Store is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 13: Transport

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van LVB Premium Store, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van LVB Premium Store door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf LVB Premium Store naar koper is de aansprakelijkheid van LVB Premium Store beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14: Toepasselijk recht bij geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met LVB Premium Store worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht.

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1 LVB Premium Store garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

15.2 LVB Premium Store is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden, uitleg

16.1 LVB Premium Store is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. LVB Premium Store zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten
blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 17: Copyright LVB Premium Store

17.1 Op alle teksten en illustraties van LVB Premium Store berust auteursrecht.

17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van LVB Premium Store, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.

17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van LVB Premium Store via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van LVB Premium Store toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.